Đang tải dữ liệu...

NỘI DUNG HỌP ĐHCĐ NĂM 2019 VÀO NGÀY 27/04/2019

  12/04/2019 12:00:59 AM 
Kính gửi tới các Quý Cổ Đông và Khách Hàng .

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang xin gửi nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/04/2019 tại đây
  1. -Quy chế làm viêc tại đây
  2. -Báo cáo HĐQT năm 2018 và phương hướng HĐ năm 2019 tại đây
  3. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 tại đây
  4. Báo cáo HĐ Ban Kiểm Soát 2018 và phương hướng HĐ năm 2019 tại đây
  5. Tờ trình báo cáo kiểm toán năm 2018 tại đây
  6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tại đây
  7. Tờ trình thu lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát tại đây.
  8. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại đây
  9. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại đây